CD Mišpacha 4

320,00 Kč

Čtvrté CD Mišpachy vyšlo v roce 2008.

Počet
Skladem

Čtvrté CD Mišpachy vyšlo v roce 2008

1 Ata echad 2:11
2 Hora chadera 1:35
3 Jismechu bemalchutcha 2:44
4 Mimkomcha 2:33
5 Mizmor šir 3:43
6 Uvejom hašabat 3:25
7 Jibane hamikdaš 2:13
8 Šalom aleichem II 3:24
9 Gam ki elech 4:00
10 Vetaher libeinu 1:28
11 Dance of Reb Mayer 1:41
12 Der jidišer nign 4:51
13 Orech jamim 1:58
14 Mizmor le-David 3:21
15 Ki ešmera šabat 5:40
16 Hu elokeinu 1:33
17 Debka dror 3:44
18 Laner velivsamim 3:38
19 Ma jedidut 2:07
20 Tov lehodot la-šem 2:27


Soubor Mišpacha, vede Helena-Ester Divecká

děti: Michaela Berkovičová, Chana-Miriam Divecká, Rebečka Hapalová, Rivka Koller, Sara Koller, Edita Radvanská
ženy: Tereza Boučková (solo 15,18), Helena-Ester Divecká, Helena Kovanicová, Sára Miletin, Zlata Palkovičová, Hana Skoumalová, Zdena Skoumalová, Kačka Steinová, Iva Steinová, Anna Sterecová, Irena Tausingerová
muži: Lukáš Pellar, Mirek-Akiva Šichman (solo 12,14), Petr Vacek (solo 12)

Helena-Ester Divecká: klavír, perkuse
Irena Tausingerová: housle
Michal Kostiuk: klarinet, basklarinet, perkuse
Jens Krüger: akordeon
Ruben Lang: kontrabas
Mirek-Akiva Šichman: kytara
Vítek Zdrálek: flétna


1. ATA ECHAD ( z modlitby Mincha na Šabat )
Ata echad vešimcha echad umi keamcha Jisrael, goj echad baarec. Tiferet gedula vaateret ješua jom menucha ukaduša leamcha natata.
Ty jsi jeden, jedno je Tvé jméno, a kdo je jako Tvůj lid Jisrael, jedinečný národ na zemi? Krásu velikosti a korunu spásy, den odpočinku a svatosti dal jsi Svému lidu.

2. HORA CHADERA
Micva gedola lihjot besimcha, lihjot besimcha tamid.
Je velikou zásluhou být stále veselý.

3. JISMECHU BEMALCHUTCHA
Jismechu bemalchutcha šomrej Šabat vekorej oneg švii. Am mekadeš švii - Šabat.
Budou se radovat v Tvém království ti, kteří dodržují Šabat a nazývají jej potěšením, národ, jenž posvěcuje sedmý den.

4. MIMKOMCHA
Mimkomcha malkejnu tofia vetimloch alejnu, ki mechakim anachnu lach. Mataj timloch beCion? Bekarov bejamejnu! Leolam vaed tiškon. Kadavar haamur beširej uzecha.
Z místa Svého se, králi náš, zjev a kraluj nám, vždyť Tebe očekáváme! Kdy kralovat budeš Cijonu? Již brzy, za našich dnů, přebývej tam navěky jak zpívá se v Tvých písních.

5. MIZMOR ŠIR
Mizmor šir lejom haŠabat.
Toto je píseň šabatová.

6. UVEJOM HAŠABAT ( z musafové modlitby na Šabat )
Uvejom haŠabat šnej kvasim benej šana temimim ušnej esronim solet mincha belula bašemen venisko.
A v den Šabatu dvě jednoroční ovce bez vady a jako Mincha ( moučnou oběť ): dvě desetiny jemné mouky zadělané olejem, a náležitou úlitbu.

7. JIBANE JIBANE
Jibane hamikdaš, ir Cion temale. Vešam našir šir chadaš uvirnana naale.
Kéž již brzy postaví Svůj chrám a ať naplní se Cion. A tam budeme zpívat novou píseň a vystoupíme v radosti.

8. ŠALOM ALEJCHEM
Šalom aleichem malachej hašalom mimelech malchej hamlachim, hakadoš baruch hu. Boachem lešalom malachaj hašalom mimelech malchej hamlachim hakadoš baruch hu. Barchuni lešalom malachaj hašalom mimelech malchej hamlachim hakadoš baruch hu. Cejtchem lešalom malachaj hašalom mimelech malchej hamlachim hakadoš baruch hu.
1. Mír s vámi, strážní andělé, andělé Nejvyššího, od krále všech králů, Svatého budiž požehnán! 2. Přijďte v míru, andělé míru, andělé Nejvyššího, od krále všech králů, Svatého budiž požehnán! 3. Požehnejte mi k míru, andělé míru, andělé Nejvyššího, od krále všech králů, Svatého budiž požehnán! 4. Vyjděte v míru, andělé míru, andělé Nejvyššího, od krále všech králů, Svatého budiž požehnán!

9. GAM KI ELECH ( Ž 23:4 )
Gam ki elech begej calmavet lo ira ra, ki ata imadi.
I když půjdu údolím smrti, nebudu se bát zlého, neboť Ty jsi se mnou.

10. VETAHER LIBEJNU
Vetaher libejnu leavdecha beemet.
Očisti naše srdce, abychom Ti sloužili v pravdě.

11. TANEC R. MAYERA

12. DER YIDDISHER NIGN
Židovský nápěv bude věčně žít, tak dlouho, jak bude svět stát. Ten nám dal ve svém dědictví náš dědeček, my jej nikdy nezapomeneme, NE! Se slzami se krče nad Torou, často ukazuje a zpívá a prosí Stvořitele. Babička zemřela, dědeček zemřel, do Ruska vyhnány jsou děti, OY! Nepřinesly s sebou nic kromě dědečkova Nigunu / nápěvu. Jen z Nigunu je teď slyšet a zvoní Smrt! --- Mášenka Stejná píseň se zpívá, ale jako cizí štěstí. --- Hojdi laŠem ki leojlom chasdo. Jojmar nu Jisrael. Dědečkovy děti putují do Ameriky, ale tehdy/teď ne pro dědečka se zpívá / zpívají Nigun s radostí s radostí má úplně jiný zvuk. --- Sing Halleluya Zní teď veseleji, dobře, ale není to dědečkova píseň.

13. ORECH JAMIM ( Ž 91:16 )
Orech jamim asbiehu vearehu bišuati.
Dlouhým životem ho uspokojím a ukážu mu Svou spásu.

14. MIZMOR LEDAVID ( Ž 29)
1. Mizmor leDavid havu laŠem bnej elim havu lašem kavod vaoz. Havu laŠem kevod šemo hištachavu laŠem behadrat kodeš. Kol haŠem al hamajim el hakavod hirim haŠem al majim rabim. 2. Kol haŠem bakoach, kol haŠem behada. Kol haŠem šover arazim vaješaber haŠem et arzej haLevanon vajarkidem kmo egel Levanon veSirjon kmo ven reemim. 3. Kol haŠem chocev lahavot eš kol haŠem jachil midbar. Jachil haŠem midbar kadeš kol haŠem jecholel ajalot vajechesof jearot uvhejachalo kulo omer kavod. 4. HaŠem lamabul jašav vaješev haŠem melech leolam. HaŠem oz leamo jiten haŠem jevarech et amo bašalom. Laj laj laj laj…
Davidův zpěv. Bohu vzdávejte, synové mocných, vážnost a úctu! Vzdávejte úctu jménu Božímu, klaňte se Bohu v nádheře jeho svatyně. Nad vodami je Boží hlas, odtud Bůh slávy hřmí, Bůh je nad vodami vod. Boží hlas v plné síle, Boží hlas v plné nádheře. Boží hlas láme cedry, i libanonské cedry zlomí Bůh. Jako telátko se roztančí, Libanon a Sirjon jak mládě antilopy. Boží hlas plameny ohně šlehá. Boží hlas vyděsí i poušť, Bůh vyděsí poušť Kadeš. Před Božím hlasem rozprchnou se laně a jeho hlas lesy obnaží, v jeho svatyni všechno Sláva! říká. Bůh při potopě seděl a navěky bude Bůh sedět jako král. Bůh dá moc svému lidu, Bůh požehná svému lidu mírem.

15. KI EŠMERA ŠABAT (slova: rabi Avraham ben Ezra)
Ki ešmera Šabat El jišmereni, Rf.: Ot hi leolmej ad bejno uvejni. 1. Asur meco chefec asot derachim gam mildaber bo divrej cerachim divrej schora af divrej milachim ehge betorat el utechakmeni. 2. Bo emca tamid nofeš lenafši hine ledor rišon natan kedoši mofet betet lechem mišne bašiši kacha bechol šiši jachpil mezoni. 3. Rašam bedat hael chok el seganav bo laaroch lechem panim lefanav gam bo lehitanot al pi nevonav asur levad mijom kipur avoni. 4. Hu jom mechubad hu jom taanugim lechem vejajin tov basar vedagim hamitablim bo achor nesogim ki jom smachot hu utesamcheni. 5. Mechel melacha bo sofo lehachrit al ken achabes bo libi kevorit etpalela el el arvit vešachrit musaf vegam mincha hu jaaneni.
Budu-li střežit Šabat, Bůh střežit bude mne – to věčným znamením jest mezi Ním a mnou. 1. Zapovězeno jest po věcech se pídit, plány snovat, jakož debatovat o potřebách všedních, kupčení, ba i skutcích králů. Rozjímat budu o Boží Tóře a ona obdaří mne moudrostí - to věčným znamením jest mezi Ním a mnou. 2. V Něm naleznu vždy pro svou duši klid. Hle, již prvnímu rodu dal mou svatost: dvojí příděl chleba na páteční den. A tak je tomu každý pátek, že mi pokrm zdvojnásobí - to věčným znamením jest mezi Ním a mnou. 3. On ve výnosu Božím zapsal zákon pro své zástupce, před Jeho tvář aby znali předkladný chléb uspořádat, z čehož my se dovtípili, že od Jom Kipur nikdo nesmí býti sám, och, mé hříchy! – to věčným znamením jest mezi Ním a mnou. 4. Je to uctívaný den, den potěšení, chléb a dobré víno, maso, ryby! Ti, kdož truchlí v něm, ať se ztratí zpátky! Vždyť je dnem veselí, kéž mě rozveselí! – to věčným znamením jest mezi Ním a mnou. 5. Kdo v něm práce nezřekne se, svou smrtí bude vyděděn, proto očistím své srdce a pomodlím se večerem i zrána, v modlitbě přídavné i odpolední a On odpoví mi – to věčným znamením jest mezi Ním a mnou.

16. HU ELOKEJNU
Hu Elokejnu, hu avinu, hu malkejnu, hu mošiejnu. Vehu jašmienu berachamav šenit leejnej kol chaj lemor hen gaalti etchem acharit kerešit lihjot lachem lElokim.
On je náš Bůh, On je náš otec, On je náš král, On je náš zachránce. On nám dá uslyšet Svá milosrdenství znovu, před očima všeho živého, řka: vykoupím vás na konci stejně jako na začátku, abych vám byl Bohem.

17. DEBKA DROR (slova: Donaš ben Labrat)
1. Deror jikra leven im bat vejincorchem kemo bavat. Neim šimchem velo jušbat ševu venuchu bejom Šabat. 2. Deroš navi veulami veot ješa ase imi. Neta sorek betoch karmi šee šavat benej ami. 5. Hadoch kamaj el kana bemog levav uvamgina- Venarchiv pe unmalena lešonenu lecha rina. 6. Dee chochma lenafšecha vehi cheter lerošecha Necor micvat kedošecha šemor Šabat kodšecha.
1. Svobodu vyhlásí synovi i dceři a bude vás chránit jako zřítelnici oka. Vaše dobré jméno nikdy nezanikne, odpočiňte a pohovte si o dni Šabatu! 2. Můj chrám vyhledej a mou síň, a zjednej mi znamení záchrany. Osázej mou vinici znamenitou révou, povšimni si volání mého lidu! 5. Zdolej mé protivníky, žárlivý Bože, bázlivostí a žalem, ať otevřem svá ústa a naplníme je, náš jazyk Ti radostně zapěje. 6. Nasyť moudrostí svou duši a ona ozdobí tvou hlavu korunou. Dodržuj příkaz Svatého, dodržuj svůj svatý Šabat!

18. LANER VELIVSAMIM
1. Laner velivsamim nafši meachela. Rf. Im titnu li kos šel jajin lehavdala. 2. Ejnaj ani esa el al belev kosef mamci derachaj li bajom uvalajla. 3. Solu derachaj li penu linvocha pitchu šearim li malachej maala.
1. Po svíčce a vonném koření touží má duše. Rf. Dejte mi pohár vína na havdalu. 2. Oči pozvednu do výše se srdcem ………. ukaž mi mé cesty ve dne i v noci. 3. Najdi mi cesty, obraťte zbloudilého, otevřete mi brány, andělé vznešení.

19. MA JEDIDUT
Meejn olam haba hajom Šabat menucha. Mechevlej Mašiach jucalu lirvacha.
Budoucímu světu podobá se Šabat, den odpočinku. Ti, kdož se z něho radují, ušetřeni budou útrap, jež před příchodem Mesiáše nadejdou.

20. TOV LEHODOT LAŠEM
Tov lehodot laŠem ulezamer leŠimcha Eljon. Lehagid baboker chasdecha veemunatcha balejlot.
Je dobré děkovat Bohu a zpívat Tvému Jménu, ó Nejvyšší! Rozprávět zrána o Tvé milosti a za nocích o Tvé víře.

Překlady:
Akiva Šichman: 1, 3, 4, 6, 8, 13 – 17, 19, 20
Helena-Ester Divecká: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18
Michael Dunayevsky: 12
rabi Efrajim K. Sidon: 14

12 ks

Mohlo by vás také zajímat